Export obchodní podmínky

Následující Jednotné Obchodní Podmínky jsou závazné pro všechny zahraniční odběratele firmy PROARMS ARMORY, s.r.o. Závazným objednáním zboží a jeho převzetím bere odběratel tyto obchodní podmínky na vědomí a souhlasí s nimi.

 1. Produkty dodávané firmou PROARMS ARMORY, s.r.o. jsou dodávány s podrobným návodem k obsluze a splňují veškeré zákonné požadavky pro jejich uvedení na trh. Pušky PAR Mk3 jsou dodávaný včetně C.I.P. a jejich funkce je odzkoušena i spotřebními náboji.
 2. Na výrobky je poskytována záruka po dobu 24 měsíců. Zpětné zasílání zboží na servis z důvodu reklamace, je možné pouze po předchozí dohodě a vyžádání si souhlasu výrobce (dodavatele).
 3. Uživatel je povinen řídit se instrukcemi v návodu k obsluze a u zbraní pak i ostatními zákony, které upravují držení zbraní v daném státě. Výrobce, firma PROARMS ARMORY s.r.o., v žádném případě nenese zodpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo neoprávněným použitím jak zbraně tak i střeliva. Zbraně jsou kusově ověřeny ČÚZZS a splňují požadavky dle C.I.P. Střelivo používané ve zbrani musí být odpovídající ráže, jakosti a splňující požadavky C.I.P. Použití nekvalitního nebo nevhodného, případně neschváleného střeliva dle C.I.P. může mít za následek ztrátu záruky. Stejně tak nenese výrobce odpovědnost za jím dodané díly nebo součásti, které jsou pak následně zakomponovány do produktu, jehož kvalitu a vlastnosti nemůže ověřit.
 4. Export zbraní a jejich hlavních částí podléhá udělení vývozní licence Ministerstvem obchodu a průmyslu. Následný vývoz pak ještě podléhá schválení přepravy Policií ČR. Vývozní licence se vydává na dobu 12 měsíců.
 5. Firma PROARMS ARMORY s.r.o. požaduje od zahraničního odběratele doložení oprávnění k obchodu se zbraněmi, dovozní licenci a objednávku. Na základě těchto dokumentů může vývozce požádat o udělení vývozní licence. Objednávku je možné vytvořit jako proformu s ohledem na předpokládané množství odběru v následujících 12 měsících s průběžným plněním.
 6. Vývozní povolení (licence) je nutné pro kompletní zbraně a jejich hlavní části. V případě PAR Mk3 se jedná o:
  1. Rám zbraně
  2. Pouzdro závěru
  3. Hlaveň
  4. Závorník, nosič závorníku a jejich kompletní sestava
  5. Adaptér – Upper Assembly
 7. Objednávky jsou vyřizovány dle pořadí, ve kterém přišly. Nevykryté objednávky se evidují do jejich vykrytí nebo zrušení ze strany objednavatele.
 8. Ceny jsou stanoveny doporučené maloobchodní. Dále pak cena pro prodejce – dealer a cena pro distributora.
 9. Dealerem se může stát firma oprávněná podnikat v daném státě s minimálním odběrem 3.000 EUR u zbraní a 1.000 EUR u dílů a příslušenství. Toto lze pokud není stanoven exkluzivní distributor pro dané teritorium.
 10. Distributorem se může stát firma s prvním-úvodním odběrem 10.000 EUR. Distributor může získat exkluzivitu pro dané teritorium po dohodě s výrobcem. Roční objem prodeje bude stanoven dohodou mezi výrobcem a distributorem na základě daného teritoria. Tato dohoda bude vyhodnocena vždy po uplynulém roce.
 11. Ceny pro export jsou uváděny v EUR netto bez DPH a dopravy. Doporučená maloobchodní cena je uváděna vč. 20% DPH.
 12. Náklady na vydání exportní licence a povolení hradí vývozce. Dovozce je zodpovědný za poplatky spojené s dovozem, cly a náklady na dopravu, pokud není dohodnuto jinak.
 13. Firma PROARMS ARMORY, s.r.o. si vyhrazuje právo změny uváděných cen. O těchto případných změnách bude odběratele informovat.
 14. Dodavatel si vyhrazuje právo případné změny těchto obchodních podmínek.