Česká republika obchodní podmínky

Následující Jednotné Obchodní Podmínky jsou závazné pro všechny odběratele firmy PROARMS ARMORY s.r.o. Převzetím zboží, odběratel tyto obchodní podmínky bere na vědomí a souhlasí s nimi.

 1. Produkty dodávané firmou PROARMS ARMORY, s.r.o. jsou dodávány s podrobným návodem k obsluze a splňují veškeré zákonné požadavky pro jejich uvedení na trh.
 2. Na výrobky je poskytována minimálně záruka daná Obchodním zákoníkem, pokud není uvedeno jinak a to minimálně po dobu 24 měsíců. Případné reklamace je nejdříve nutné oznámit emailem nebo telefonicky a oznámit, že produkt bude zasílán zpět z důvodu reklamace.
 3. Uživatel je povinen řídit se instrukcemi v návodu k obsluze a u zbraní pak i ostatními zákony, které upravují držení zbraní v daném státě Výrobce, firma PROARMS ARMORY s.r.o., v žádném případě nenese zodpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo neoprávněným použitím jak zbraně tak i střeliva. Zbraně jsou kusově ověřeny ČÚZZS a splňují požadavky dle C.I.P. Střelivo používané ve zbrani musí být odpovídající ráže, jakosti a splňující požadavky C.I.P. Použití nekvalitního nebo nevhodného, případně neschváleného střeliva dle C.I.P. může mít za následek ztrátu záruky.
 4. Objednávky jsou vyřizovány dle pořadí ve kterém přišly. Nevykryté objednávky se evidují do jejich vykrytí nebo zrušení ze strany objednavatele.
 5. V případě dlouhodobé prodlevy v nedodání objednaného zboží ze strany dodavatele, může být vzájemně dohodnuta následná sleva z kupní ceny.
 6. Firma PROARMS ARMORY s.r.o. má stanoveny pro ČR dvě ceny. Velkoobchodní a maloobchodní. Dále mohou být s VO partnery individuálně dohodnuty případné slevy v závislosti na objemu prodeje.
 7. Pro velkoobchodní odběratele je uskutečnění prodeje zbraní a střeliva dle zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních v platném znění, podmíněno vlastnictvím koncesních listin a zbrojní licence patřičného rozsahu a oprávnění. Kopie těchto dokladů je vyžadována pro vnitřní evidenci firmy.
 8. Pro maloobchodní odběratele – koncové zákazníky je je uskutečnění prodeje zbraní a střeliva dle zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních v platném znění, podmíněno vlastnictvím Zbrojního průkazu patřičného rozsahu a nákupního povolení pokud je pro daný produkt – kategorii zbraně z hlediska zákona vyžadováno. Dále je nutné předložit Občanský průkaz, případně pas. Za hlavní části zbraně – pušky PROARMS ARMORY PAR Mk3 se všemi náležitostmi s tím souvisejícími jsou považovány tyto:
  1. Rám zbraně
  2. Pouzdro závěru – horní rám
  3. Hlaveň
  4. Závorník, nosič závorníku a jejich kompletní sestava
  5. Adaptér zbraně – horní polovina zbraně (tzv. Upper Assembly)
 9. Zboží podléhájící držení koncesních listin a zbrojní licence bude vydáno pouze osobě s oprávněním za odběratele jednat.
 10. Firma PROARMS ARMORY, s.r.o. si vyhrazuje právo změny uváděných cen. O těchto případných změnách bude odběratele informovat.
 11. Dodavatel si vyhrazuje právo případné změny těchto obchodních podmínek.